Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy BlaszanyKot.pl, działający pod adresem http://www.BlaszanyKot.pl prowadzony jest przez Firmę Andrzej Monczak ul. Truskawkowa 49B 62-052 Komorniki,  REGON 631025738 zarejestrowanej w CEIDG.
Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: panel kontaktowy na stronie sklepu; telefonicznie: +48 504388333; pisemnie na adres: Andrzej Monczak ul. Truskawkowa 49B 62-052 Komorniki.

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez Firmę Andrzej Monczak sklep internetowy działający pod adresem: http://www.BlaszanyKot.pl , sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne albo na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.); Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie BlaszanyKot.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez stronę internetową BlaszanyKot.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
  3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.
  4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
   • wyboru zamawianych towarów ,
   • wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
   • wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
  5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon zakupu lub na życzenie Faktura VAT.
  6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
  7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
   • anulowanie całości zamówienia;

  Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
  W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 2. Zmiany w zamówieniach.

  Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny.

 3. Ceny towarów.

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   • są podawane w PLN, $ lub EU
   • są cenami brutto,
   • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Sklepu.
 4. Czas realizacji zamówienia.

  1. Aktualne informacje o czasie dostawy dostępne są na stronach Sklepu
  2. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy Poczta Polska lub DPD.
  3. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
 5. Formy płatności.

  Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   • płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
   • przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
 6. Reklamacje.

  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@blaszanykot.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Andrzej Monczak ul. Truskawkowa 49B 62-052 Komorniki. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
  3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na adres: Andrzej Monczak Truskawkowa 49B 62-052 Komorniki oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
  2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesyłek.

 8. Zwrot należności Klientom.

  Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

  Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 9. Ochrona danych osobowych i prywatności

  1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

  2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

  3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

  5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w punkcie X " Polityka prywatności " .

 10. Polityka prywatności

  1. Informacje wstępne

  BlaszanyKot.pl szanuje prawo Klientów do prywatności. Dba ze szczególna troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność Klientów przez osoby trzecie.

  2. Dane osobowe

  Użytkownik składający zamówienie w sklepie, musi wypełnić formularz z danymi dotyczącymi wysyłki towaru niezbędnymi do realizacji zlecenia.

  Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez BlaszanyKot.pl Jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Można tego dokonać poprzez kontakt ze sklepem BlaszanyKot.pl.

  3. Bezpieczeństwo danych

  Sklep internetowy BlaszanyKot.pl zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie.

  4. Jakie dane o Tobie zbieramy?

  Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie pytamy Klienta o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane dotyczące formy płatności.

  5. Dane zbierane automatycznie

  Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zapisywany jest numer IP używanego komputera.

  6. Dane zbierane, gdy klient kontaktuje się z nami

  Gdy kontaktuję się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

  7. W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?

  W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

  Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.

  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

  8. W jaki sposób kontaktujemy się z Klientem?

  Klient dokonał transakcji zakupu towaru, może otrzymać od nas e-mail lub wiadomość SMS dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możemy również kontaktować się telefonicznie.

  9. Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

  Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

  Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
  - sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
  - stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

  Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

  Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

  Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

  10. Zasady bezpieczeństwa

  Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług www.oponeo.pl, do których musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Państwa zasobów lub informacji.

   Dane podane przez Użytkownika podczas składania zamówienia zna tylko Klient i BlaszanyKot.pl. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Państwa zaś prosimy zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

    W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej, poprzez e-mail kontakt@blaszanykot.pl. Po realizacji zamówienia i dostarczeniu zamówionego towaru dane Klientów są trwale usuwane z systemu sklepu BlaszanyKot.pl

 11. Postanowienia końcowe.

  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą Andrzej Monczak ul. Truskawkowa 49B 62-052 Komorniki

  Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

  Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

  Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2018 roku do odwołania.

  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.BlaszanyKot.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.